Debattartikel: “Trång liberalteologisk åsiktskorridor på SKUI”

9/13/2021

Debattartikel i Kyrkans Tidning, signerad prästen Axel W Karlsson och partiledare Gustav Kasselstrand:

Den 12 augusti kunde vi läsa i Kyrkans tidning att Kyrkostyrelsen ska utreda kvaliteten på utbildningen vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI). Detta är en åtgärd som vi inom Alternativ för Sverige välkomnar. Kritiken mot SKUI har funnits under flera år, och representanter från samtliga delar av kyrkans tredelade ämbete har fört fram olika perspektiv och reflektioner gällande SKUI:s framtid. 

Som många av KT:s läsare vet blossade en debatt om SKUI upp i våras, då såväl präster som diakoner förde fram olika former av kritik gentemot utbildningen i flera debattartiklar. När ämbetsbärare som är förhållandevis nya i kyrkans tjänst för fram en sådan omfattande kritik så är det självklart upp till kyrkan att svara, och därefter agera. 

När tidigare studenter vittnar om hur det finns en åsiktskorridor, där liberalteologi är normen, så riskerar detta att ytterligare elda på befintliga konflikter som finns inom Svenska kyrkan. Det är ett problem som Svenska kyrkan inte behöver. Det är viktigt att exempelvis människor med bakgrund i Svenska kyrkans väckelsetraditioner får det utrymme de förtjänar, och när präst- eller diakonstudenter med bakgrund inom valfri väckelserörelse säger sig vara oroliga för att studera på SKUI så måste detta ses över.

Det SKUI konkret kan göra för att motverka den osunda kultur som uppenbarligen frodas inom utbildningen är att arbeta för att det ska finnas en mångfald bland lärarna. Dessutom vore det välkommet om SKUI i samråd med exempelvis vissa väckelserörelser arbetade fram en mer mångfacetterad litteraturlista. Det finns säkert många goda idéer kring hur SKUI ska reformeras, men ta då tillfället i akt att initiera en dialog med kritikerna. Kyrkostyrelsen bör vara angelägen om att hålla ihop Svenska kyrkan, och arbeta för att den mångfald som finns inom Svenska kyrkan ska få bestå.

Så lyssna till de skaror av missnöjda tjänare och reformera slutåret, för såväl diakoner som präster. Förbered dem för den heliga tjänsten att få tjäna världens Frälsare ute i vårt land!

Axel W Karlsson
präst

Gustav Kasselstrand
partiledare

Alternativ för Sverige

Utbildningsfrågan är så viktig att den finns med i Alternativ för Sveriges program. Nedan följer ett utdrag:

Vi vill även stärka kyrkans relation till Johannelunds teologiska högskola. Johannelund är Sveriges äldsta teologiska högskola och är idag en av få konservativa utposter som finns kvar inom Svenska kyrkan. Högskolans huvudman är EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Johannelund har tyvärr länge varit motarbetat av Svenska kyrkan. Förr kunde prästkandidater studera hela sin utbildning vid Johannelund. Detta försvann för några år sedan, och samtidigt försvann även ekonomiskt stöd från Svenska kyrkan.

EFS-präster vigs av Svenska kyrkans biskopar. Ändå saknar dessa präster, och diakoner, möjligheten att rösta i biskopsval – trots att de är under episkopal tillsyn från Svenska kyrkan. Det är rimligt att även EFS ges rösträtt i biskopsvalen, eftersom de i praktiken fungerar som ett eget stift inom Svenska kyrkan.

Johannelund och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen är tillgångar för Svenska kyrkan. Johannelund är det närmaste ett prästseminarie som finns inom Svenska kyrkan. Alternativ för Sverige vill att Svenska kyrkan stärker sitt samarbete med Johannelund och ger högskolan den status den förtjänar.

Ett närbesläktat problem är Svenska kyrkans utbildningsinstitut (SKUI). Alla präster och diakoner måste studera sitt slutår där före vigning, vilket gör det till en mycket mäktig aktör inom kyrkan. Tyvärr har SKUI i alltför stor utsträckning dominerats av liberala och liberalteologiska perspektiv under mycket lång tid, medan konservativa strömningar lyser med sin frånvaro. Det gör att de riskerar att få roll som indoktrinerings- snarare än utbildningsaktör.