Inomkyrkliga väckelserörelser är en viktig del av Svenska kyrkan

9/18/2021

Svenska kyrkan har som bekant flera olika inomkyrkliga väckelserörelser, rörelser som i
vissa fall tjänat kyrkan troget i hundratals år. Dessa rörelser utgör en viktig essens i Svenska
kyrkans identitet som ett evangeliskt-lutherskt samfund; såväl det rosenianska EFS och ELM
som den karismatiska OAS-rörelsen bidrar till ett rikt och varierat gudstjänstliv. De
laestadianska fridsförbunden utgör en stor del av de nordligare församlingarnas
gudstjänstdeltagande. Utan Fader Gunnars teologi hade Svenska kyrkan inte upplevt den
liturgiska förnyelse som präglade samfundet under 1900-talet. Det gammalkyrkliga Kyrkliga
förbundet stod upp för trohet till Bibel och bekännelseskrifterna under en tid när
liberalteologin blev allt mer prominent i vårt land.

Trots all denna mångfald av inomkyrkliga traditioner är det sällan Svenska kyrkan centralt
uppmuntrar dessa rörelser, eller adresserar deras närvaro. Snarare verkar det vara som så
att Svenska kyrkan är mer angelägen att ta politiska ställningstaganden i dagsaktuella
frågor. Det är förvisso rätt att Svenska kyrkan ska finnas ute bland folket, men inte på
bekostnad av sin egen identitet. Tyvärr tycks det finnas en form av antipati mot dessa
rörelser; de ses som förlegade rörelser som hör hemma i en annan tid. Det tycker vi är en
olycklig inställning, eftersom dessa så troget tjänat Svenska kyrkan och spridit evangeliet.

Det är dags att Svenska kyrkan vitaliserar de inomkyrkliga rörelserna och ger dem det
erkännande de förtjänar, istället för att jaga ut dem – något som man tyvärr gjorde med
Missionsprovinsen, för att de stod fast vid en mer konservativ bibeltolkning. Svenska kyrkan
ska uppmunta sina församlingar att arbeta för att fördjupa samarbetet mellan församlingarna
och dessa rörelser. I dagsläget är det enbart EFS som har ett på papper formulerad
överenskommelse med Svenska kyrkan. Denna överenskommelse har fått råda i över trettio
år. Det kan vara värt för Svenska kyrkan att initiera dialog med andra inomkyrkliga rörelser i
syfte att sluta liknande avtal. Det skulle främja den mångfald av inomkyrkliga traditioner som
trots allt finns kvar inom samfundet.

I vår valplattform inför kyrkovalet lägger vi bland annat fram förslaget att de präster som idag
har en anställning inom EFS ska få rösträtt i Svenska kyrkans biskopsval. Att detta inte har
gjorts sedan tidigare är under all kritik. Vi vill även titta närmare på liknande lösningar för
andra rörelser. Dessa åtgärder hoppas vi kunna motverka kyrkosplittring och istället främja
det helkyrkliga perspektivet inom Svenska kyrkan.