Valmanifest

Kyrkan ska vara en plats där traditioner, kultur och historia lever vidare, inte en megafon för de senaste politiska trenderna.

Svenska kyrkan har idag fjärmat sig från sin uppgift som kristen folkkyrka, och ägnar sig istället åt invandring, vänsteraktivism och HBTQ-frågor.

En miljon svenskar har därför lämnat kyrkan i protest.

Vi kan vända denna trend. Vi vill att kyrkan hittar tillbaka till sina rötter och blir en samlande kraft för svenskarna.

Den resan börjar med att Alternativ för Sverige tar mandat i kyrkans riksdag – ett mandat som skulle innebära det stora nationella genombrottet för vårt parti.

Tillsammans kan vi lyckas. Rösta för Sverige!

Svenska kyrkan och nationen Sverige

Alternativ för Sverige anser att dagens kyrka har fjärmat sig från sin livsviktiga roll som folkkyrka. Istället har kyrkan blivit en politisk aktör bland många andra, ofta med slagsida åt vänster och med udden riktad mot det nationella och konservativa. Livsviktiga existentiella frågor om svenska folkets framtid och överlevnad undviks.

Vi vill:

 • att Svenska kyrkan ska vara en samlande kraft för svenskarna – en folkkyrka

Svenska kyrkan och kristendomen

Alternativ för Sverige anser att kyrkans uppgift är att vara mer av en fyrbåk, och mindre av en vindflöjel. Kyrkan ska vara en plats där traditioner, kultur och historia lever vidare, istället för att omstöpas efter samhällets senaste trender. En kyrka som ber om ursäkt för sin kristna tro och tradition har inte något existensberättigande. Kyrkans existensberättigande finns istället i det rakt motsatta – att våga vara kristen.

Vi vill:

 • att kyrkan värnar kristendomen och förmedlar det kristna budskapet
 • att kyrkan åter blir sina bekännelseskrifter trogen

Svenska kyrkan och kulturarvet

Alternativ för Sverige vill att kyrkobyggnader renoveras i större utsträckning än idag och att finansieringen sker via statsbudgeten.
Dessutom vill vi stärka brandskyddet för att förhindra att kyrkor och kulturskatter förstörs i bränder. Även stölder från kyrkor är ett återkommande problem, som vi vill stävja genom att införa en särskild brottsrubricering med strängare påföljd.

Vi vill:

 • finansiera kyrkans kulturarvsvårdande arbete via statsbudgeten
 • stoppa alla rivningar av kyrkor med högt historiskt och arkitektoniskt värde
 • skydda kulturarvet genom att stärka brandskyddet och införa en särskild brottsrubricering för stölder från kyrkor

Svenska kyrkan och traditionerna

Alternativ för Sverige anser att skolavslutningar i kyrkan ska bevaras som en självklar del av den svenska kulturen. Med tal av präst, och svenska psalmer som Den blomstertid nu kommer och Nu grönskar det, är traditionen en sammanflätning av det kristna och det fosterländska. Dessutom vill vi att Fädernas kyrka, en psalm som knyter samman Sverige och kristendomen, återförs till psalmboken. Den togs bort ur psalmboken 1986 som en medveten orientering bort från det nationella och konservativa.

Vi vill:

 • att skolavslutningar hålls i kyrkan, med präst, kristna psalmer och nationalsången
 • återföra Fädernas kyrka till psalmboken

Svenska kyrkan och konfirmationen

Alternativ för Sverige anser att konfirmationen är en viktig del av kyrkans verksamhet och av svensk kultur, och vill därför att konfirmationens status höjs i syfte att få fler ungdomar att konfirmera sig. Till exempel kan kyrkan tillse att konfirmerade åtnjuter lägre kyrkoavgift och andra förmåner som icke-konfirmerade saknar.

Vi vill:

 • höja konfirmationens status och lyfta fram det kristna budskapet genom läsning av Nya testamentet och Lilla katekesen
 • att målsättningen ska vara att minst hälften av en årskull konfirmeras
 • att Svenska kyrkan via skolan informerar elever om de möjligheter en genomförd konfirmation innebär

Svenska kyrkan och ekonomin

Alternativ för Sverige menar att kyrkan behöver en kursändring – tillbaka till kristendom och tradition – för att stoppa medlemsfallet och återfå medlemmar. Den kursändringen måste även kombineras med en sänkt avgift. Genom att staten tar över finansieringen av kyrkans kulturarvsvårdande arbete, och att kyrkan skär ned på sådant som inte är kärnverksamhet, kan avgiften sänkas markant.

Vi vill:

 • sänka kyrkoavgiften genom att skära ned i onödiga kostnadsposter
 • prioritera underhållet av kyrkogårdar och begravningsplatser

Svenska kyrkan och återvandringen

Alternativ för Sverige anser att kyrkans aktivism för invandring och islamisering måste upphöra. En kyrka som verkar för folkutbyte, är inte en folkkyrka. En kyrka som verkar för moskébyggen, är inte kristen. Kyrkan bör istället underlätta för invandrare att återvandra. En sådan linje har stöd i Bibeln, som är tydlig med att Jesus efter flykten till Egypten återvände till sitt hemland eftersom hans uppgift är hos det egna folket (Matteus 15:24).

Vi vill:

 • avveckla all invandringsaktivism inom kyrkan
 • att kyrkan verkar för att stoppa moskébyggen, böneutrop och andra uttryck för islamisering av Sverige
 • att kyrkan hjälper invandrare att återvandra

Svenska kyrkan och det sociala arbetet

Alternativ för Sverige anser att en folkkyrka har en skyldighet att hjälpa det egna folket främst. Kyrkans resurser är, som alla andra organisationers, begränsade. Resurserna som idag går till att hjälpa till exempel afghaner bör istället gå till att hjälpa utsatta svenskar.

Vi vill:

 • inrikta kyrkans sociala arbete på utsatta svenskar

Svenska kyrkan och äktenskapet

Alternativ för Sverige värnar äktenskapet så som det instiftades av Gud, mellan man och kvinna, något som är okontroversiellt och självklart i kyrkor runtom i världen. Det är inte svenska politikers uppgift att idag komma med nya, egna definitioner av vad som är ett äktenskap. Familjen är en av samhällets viktigaste gemenskaper, och en central institution i kristendomen. Det är därför självklart att kyrkan ska värna familjen, inte bara genom att försvara äktenskapet från modern liberal normkritik, utan också genom att erbjuda upplysning och vägledning till unga par om de möjligheter som vigsel och familjebildning innebär.

Vi vill:

 • att kyrkan återgår till en ordning där äktenskapet är förbehållet man och kvinna

Svenska kyrkan och politiken

Alternativ för Sverige anser att politiseringen av Svenska kyrkan har varit problematisk och omöjliggjort uppgiften som samlande folkkyrka. Vi anser att kyrkovalet bör reformeras i grunden. En nödvändig reform vore en gemensam valsedel där man själv anger kandidat, vilket skulle innebära ett maktskifte från nomineringsgrupper till oberoende kandidater. Dessutom anser vi att kyrkan bör undvika att överskrida sin kompetens och således inte ge sig in i direkt politiska frågor.

Vi vill:

 • reformera kyrkovalet med målet att minska partipolitikens makt över kyrkan
 • att kyrkan undviker att ta ställning i dagspolitiska frågor